Nuclear Power

Essay by Anonymous UserHigh School, 12th gradeF, January 1996

download word file, 11 pages 3.0

Downloaded 44 times

I think it's pretty good "This is a very good report on nuclear power!"

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Inledning 2

Vad är kärnkraft? 3

Fission 3

Fusion 4

Lite historik om kärnkraften 5

Kärnkraftverk 6

Hur ett kärnkraftverk fungerar 6

Olika typer av kärnreaktorer 6

Bridreaktor 8

Intervju med Sten-Ove Beck 9

Kärnavfallet 10

Radioaktivitet 11

Folkomröstningen 1980 12

Kärnvapen och atombomber 13

Ordförklaringar 14

Källförteckning 16

Inledning

Jag har valt att skriva om kärnkraft för att det är ett ämne som rör oss alla, och dessutom är spännande. I Sverige står kärnkraften för en stor del av energiförsörjningen, men vad är kärnkraft? Är det farligt? Finns det något bättre än kärnkraften? Vad är kärnvapen? Det är flera frågor som säkert många har frågat sig själv, men egentligen aldrig fått något riktigt svar på. Dessa frågor skall jag försöka svara på i detta arbete, med hjälp av information från böcker, tidningsartiklar och material från kärnkraft-verket Ringhals.

Jag hoppas att detta arbete skall hjälpa dig att besvara några av de frågor som du kanske ställt dig, eller kanske hjälpa dig till ett ställningstagande för eller emot kärnkraft i Sverige. Jag har tänkt skriva om kärnkraft i både civilt syfte (kärnkraftverk) och i militärt syfte (Atom-bomber och kärnvapen) och lite om folkomröstningen om kärnkraften i Sverige 1980.

Vad är kärnkraft?

Kärnkraft kallas även ofta för atomenergi eller kärnenergi, vilket är exakt samma sak. Atomenergi är en omvandling av materia till energi och kan genomföras genom två olika metoder, fission och fusion. Fusion är en sammanslagning av lätta atomkärnor till tunga atomkärnor, och fission är klyvning av tunga atomkärnor. I båda fallen frigörs det energi som tas till vara.

Fission

Fission är den metod som dagens kärnkraftverk använder sig av. I en fissionsreaktion använder man grundämnet uran. Det finns tre olika sorters uranatomer,