Einsteins theory of relativity, basic

Essay by Anonymous UserA+, January 1996

download word file, 10 pages 2.5

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning 1

Inledning

1. Syfte och tillvägagångssätt 2

2. Begränsningar 2

3. Sammanfattning 2

Kap. 1, Relativistiska effekter, Ljuset.

1.1 Begynnelsen 3

1.2 Ljusets hastighet 3

1.3 Ljushastigheten är konstant 3

1.4 Teorin 4

1.5 Konsekvens 4

Kap. 2, Relativistiska effekter, Tiden.

2.1 Tidsdilationen 5

2.2 Bevis 5

2.3 Tolkning 5

2.4 Experimentella belägg för tidsdilationen 6

Kap. 3, Relativistiska effekter, Paradoxer.

3.1 Skenbara paradoxer 7

3.2 Tvillingparadoxen 7

3.3 Myonerna 7

3.4 The train experiment 7

Kap. 4, Relativistiska effekter, Massa & Energi.

4.1 Massans hastighetsberoende 8

4.2 Rörelseenergi 8

4.3 Massa och energi 8

Register.

1. Ordlista 9

2. Formler och konstanter 9

3. Källförteckning 10

4. Litteratur tips/ Författar tips 10

Bilagor

1. Tabell och diagram

över ökningen av rörelseenergi vid hastigheter nära ljushastigheten. 11

Inledning

1. Syfte och tillvägagångssätt

Syftet med rapporten är att på ett så lättförståeligt och enkelt sätt som möjligt redogöra, samt väcka intresse för, de mest basala idéerna och teorierna inom den Speciella Relativitetsteorin, med de avgränsningar som nämns.

Materialet i rapporten är sekundärdata tagna och bearbetade från redovisad litteratur.

2. Begränsningar

Rapporten är begränsad till de grundläggande tankegångar kring den speciella relativitetsteorin, som man kan finna praktisk tillämpning för i det dagliga livet, samt för förståelsen av omvärlden. Ämnen som tagits upp är ljushastighetens konstans, tidsdilation samt effekter på massa och energi.

3. Sammanfattning

År 1905 utvecklade Albert Einstein sin speciella relativitetsteori. Denna berör föremål som rör sig i höga hastigheter, hastigheter närmare ljusets, och de fenomen som följer av hastigheten.

Ljushastigheten har, experimentellt och teoretiskt, beräknats vara konstant. Detta leder till konstaterandet att uppfattningar som tid och rum är relativa, d.v.s. att sinnesintryck såsom tid och längd är subjektiva uppfattningar och kan variera från en iakttagare till en annan beroende på vilka referenssystem som används. Det leder även...